NOTEER 19 SEPTEMBER IN JE AGENDA. JIJ KOMT TOCH OOK?

DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN DE NATUUR IN ONZE TURNHOUTSE REGIO
Score en evaluatie van de antwoorden van de Turnhoutse politieke partijen op het memorandum van NPTK voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018
als inleiding op het debat van 19 september ( Hivset , Apostoliekenstraat 4 om 19u30 te Turnhout ) Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Natuurpunt Turnhoutse Kempen organiseert dit debat i.s.m. Vormingplus Kempen. Het debat wordt gemodereerd door Bart Timperman. Wie de volledige versie van de antwoorden van de partijen wil lezen, surf naar www.natuurpunt-turnhoutsekempen.be en ga naar het bericht van 27 juli, klik op “twintig vragen”.

Natuurpunt Turnhoutse Kempen bezorgde dit voorjaar aan alle Turnhoutse politieke partijen ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en vroegen hen om na lezing van het memorandum twintig vragen te beantwoorden zodat wij zicht zouden krijgen op hun standpunten en intenties aangaande onze bekommernissen en zodat wij onze leden en sympathisanten en de Turnhoutse kiezer daarover zouden kunnen inlichten.
Uiteindelijk hebben alle partijen behalve één deze democratische vraag beantwoord.

Wij wensen de antwoordende partijen hartelijk te bedanken voor hun bereidheid en tijdsinvestering.
NPTK en de antwoordende partijen leveren met deze inspanning een belangrijke bijdrage aan het lokale democratische debat en besluitsvormingsproces.
Voorafgaand aan onze korte evaluatie van de antwoorden geven wij eerst nog een korte synopsis van ons uitgebreide memorandum. De vragen moeten immers gesitueerd worden in de context van de analyse en voorstellen uit het memorandum. Ondanks onze uitdrukkelijke vraag lijken vele partijen dit op relevante thema’s niet echt gedaan te hebben en vaak de vragen te beantwoorden zonder het memorandum ter zake te hebben gelezen of er rekening mee te houden.

Korte synopsis van het memorandum van NPTK aan de Turnhoutse partijen.

Op het ogenblik dat binnen de poolcirkel de 30°C overschreden wordt en dat mens, dier en plant wereldwijd door droogte en hitte beginnen te bezwijken, als ze al niet omkomen in infernale brandhaarden, blijkt nergens uit het gevoerde beleid dat politici de urgente noodtoestand waarin het globale ecosysteem verkeert, begrijpen. Drastische en verstrekkende maatregelen ter herstel en vrijwaring van biodiverstiteit , omgeving en klimaat zijn onvermijdelijk geworden om het (hogere) leven op aarde te behouden.
Ons memorandum wijst op de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van lokale politici.
Het budget van 1 % ( één procent ) van de stedelijke begroting voor natuurbeleid dat wij voorstellen is een absoluut minimum in het licht van de ernst van de biodiversiteitscrisis. Een pro-actief beleid om de oppervlakte natuur in Turnhout te verhogen is gewenst en noodzakelijk – nog te veel beschouwt de politiek natuur als een luxe daar waar het gaat om de onontbeerlijke biofysische basis voor een samenleving, veel belangrijker dan wat vandaag economie heet. Investeringen, vergunningen, subsidies, directe bemiddeling, handhaving en communicatie staan ter beschikking van de lokale overheid. Nu nog de actieve politieke wil in plaats van passief wachten op zogenaamde opportuniteiten. Durven ingaan tegen particuliere belangen in het bijzonder van de landbouw is een politieke keuze. De intensieve en industriële landbouw is nu éénmaal onverenigbaar met natuur. Het ook door de lokale politiek zo geprezen groene noorden met het Europees belangrijke vennengebied mag eindelijk eens vrij gemaakt worden van stukken groene woestijn in de vorm van maïsakkers, raaigraslanden en aardappelvelden. Zo kan ook de waterhuishouding er hersteld worden ten voordele van de natuur en van de ieder jaar noodzakelijker wordende water- en klimaatbuffering.
Door een echt natuurgebied lopen geen wegen met gemotoriseerd verkeer: de zandwegen in het noorden worden trage wegen.
De uitstoot van vervuilende stoffen ( vermesting en verzuring van natuur, fijn stof en stikstofoxides in ademlucht ) en opwarmende broeikasgassen door verbrandingsmotoren en industriële landbouw maken het grootste deel uit van de bedreiging voor natuur en mens en dienen de transitie te maken naar fietsen en bio-ecologische landbouw.
Beton- en wagenstop en echte toepassing van het STOP-principe zijn voorwaarden voor een gezonde woonomgeving in de vorm van een groen-blauwe lobbenstad die geen verstikkende ringweg meer heeft.
De noodzakelijke transitie naar een sterk duurzame samenleving vereist krachtig optreden van overheden en de participatie van bewuste burgers en verenigingen. Een volwaardige milieu-, natuur- en duurzaamheidsraad moet hierin een voortrekkersrol spelen.
De belangrijke meervoudige maatschappelijke functie van onze Natuurpuntafdeling verdient concrete erkenning.

Score
Wij komen tot volgende score voor de antwoorden van de politieke partijen te Turnhout op onze vragen aangaande het beoogde natuur-en milieubeleid voor de volgende gemeentelijke legislatuur :

PVDA 19
Open VLD 17
Groen en SPA 14.5
NVA 13.5
TIM 6 ( Tim heeft niet alle vragen beantwoord )
Vlaams Belang 5
CD&V 0 ( Partij heeft niet gereageerd )
De partij CD&V verdient een democratische blaam om als enige niet te antwoorden. Dit is jammerlijk consistent met de verdoken rol die deze partij speelt in een aantal nefaste ontwikkelingen in het groene noorden ( toename vrachtverkeer op en illegale verharding van de zandwegen, toekennen schadelijke vergunningen, verdieping grachten en ontwatering ,… ) en haar weigering tot dialoog hierover. Recent heeft CD&V toch toegestemd om deel te nemen aan het debat.

Korte evaluatie van de antwoorden

De antwoorden tonen in het algemeen een uitgesproken bereidheid van de partijen om het natuurgebied in Turnhout te doen toenemen in oppervlakte. Behalve door PVDA en ten dele Open VLD wordt er echter door de andere partijen een zware slag om de arm gehouden als het er om gaat dit effectief op het terrein te realiseren door de inzet van politieke, financiële en communicatieve machtsmiddelen.
Niet in het minst door de huidige coalitiegenoten wordt een erg afwachtende houding aangenomen die zowat het tegendeel is van het noodzakelijk voluntaristische beleid om de natuurdoelstellingen kwantitatief en kwalitatief te bereiken.
Nogal wat partijen zeggen zich bewust te zijn van de problematische impact van de huidige landbouw op natuur en milieu maar durven niet voluit de conclusie te trekken dat die landbouw van het intensief industriële model zal moeten afstappen én in voorbestemd natuurgebied de ruimte aan die natuur zal moeten laten. Dit zal ook nodig zijn om het door bijna alle partijen enthousiast onthaalde projectidee van een nationaal natuurpark in de Turnhoutse Noorderkempen ooit enige kans te geven.
Alle partijen zijn de fiets en het STOP-principe genegen maar leggen nergens uit hoe zij denken koning auto concreet af te stoppen.
Ook Turnhout Klimaatneutraal wordt vlot onderschreven. Misschien iets te vlot in het licht van de tot nu toe op papier gerealiseerde uitstootvermindering van zeggen en schrijven 1% .
Een grote meerderheid is gewonnen voor het terugdringen van de vrachtwagenoverlast door en in het groene noorden en voor het effectief verlenen van het statuut van trage wegen aan de zandwegen door het vennengebied. Open VLD voegde de daad bij het woord door in de gemeenteraad een concreet voorstel te doen, dat echter door de coalitiepartijen werd afgevoerd.
De oprichting van een sterke Milieu, Natuur en DuurzaamheidsRaad wordt ruim gesteund.
De maatschappelijke rol in en het partnerschap van Natuurpunt Turnhoutse Kempen voor de Stad wordt duidelijk bevestigd door de partijen.