duurzame ontwikkelingsdoelstelling 13

Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden: De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien en moeten burgers zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare naties weerbaarder maken tegen natuurrampen.

Natuurpunt werkt aan klimaatmitigatie (d.w.z. terugdringen van broeikasgassen):

✓ door CO2-opslag in bossen, veengebieden en extensieve graslanden. Wetenschappers hebben berekend dat 30% van de klimaatdoelstellingen kan gerealiseerd worden door aanleg en herstel van natuurgebieden.

✓ door vernatting en extensief bodemgebruik (b.v. niet ploegen) kan de bodem veel meer CO2 opslaan.

✓ Natuurpunt plantte een stadsbos aan in de buurt van de Oude Kaai.

✓ Natuurpunt promoot duurzame verplaatsingen (ook in de eigen werking)

Natuurpunt werkt ook aan klimaatadaptatie (d.w.z. aanpassing aan hogere temperaturen, fellere regenbuien, langdurige droogtes):

✓ Water langer vasthouden door herstel van de hydrologie in het Turnhouts Vennengebied. Dat helpt overstromingen stroomafwaarts (Schorvoort) te voorkomen.

✓ Waterschaarste voorkomen door infiltratiegebieden aan te leggen (heide en landduinen).

✓ Natuurpunt ijvert voor meer groen in de stad, een van de meest effectieve maatregelen tegen stedelijke hitte-eilanden.

Terug naar het overzicht