Antwoorden van de Turnhoutse politieke partijen op het memorandum van NPTK

De Antwoorden van de Turnhoutse politieke partijen op het memorandum van NPTK voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
Natuurpunt Turnhoutse Kempen bezorgde dit voorjaar aan alle Turnhoutse politieke partijen ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en vroegen hen om na lezing van het memorandum twintig vragen te beantwoorden zodat wij zicht zouden krijgen op hun standpunten en intenties aangaande onze bekommernissen en zodat wij onze leden en sympathisanten en de Turnhoutse kiezer daarover zouden kunnen inlichten.

Uiteindelijk hebben alle partijen behalve één deze democratische vraag beantwoord.

Wij wensen de antwoordende partijen hartelijk te bedanken voor hun bereidheid en tijdsinvestering.

NPTK en de antwoordende partijen leveren met deze inspanning een belangrijke bijdrage aan het lokale democratische debat en besluitsvormingsproces.

Hierna publiceren wij ( op onze NPTK website onder de hoofding Gemeenteraadsverkiezingen ) in alfabetische orde van partijnaam de antwoorden zoals zij ons door de partijen werden bezorgd zodat onze lezers zich zelf eerst een oordeel kunnen vormen.

Wij zullen zelf later nog in de aanloop naar oktober een oordeel in de vorm van een score (op 20) en een inhoudelijk commentaar publiceren. Zonder vooruit te lopen op mogelijke motieven kunnen wij stellen dat de niet antwoordende partij ( de lezer kan zelf zien welke ontbreekt ) zich zelf een blaam heeft gegeven. Dit in contrast met de in het algemeen benevolente houding tegenover Natuurpunt die uit de antwoorden blijkt.

Voorafgaand aan de antwoorden geven wij eerst nog een korte synopsis van ons uitgebreide memorandum. De vragen moeten immers gesitueerd worden in de context van de analyse en voorstellen uit het memorandum. Ondanks onze uitdrukkelijke vraag lijken vele partijen dit op relevante thema’s niet echt gedaan te hebben en vaak de vragen te beantwoorden zonder het memorandum ter zake te hebben gelezen of er rekening mee te houden.

Korte synopsis van het memorandum van NPTK aan de Turnhoutse partijen.

Op het ogenblik dat binnen de poolcirkel de 30°C overschreden wordt en dat mens, dier en plant wereldwijd door droogte en hitte beginnen te bezwijken, als ze al niet omkomen in infernale brandhaarden, blijkt nergens uit het gevoerde beleid dat politici de urgente noodtoestand waarin het globale ecosysteem verkeert, begrijpen. Drastische en verstrekkende maatregelen ter herstel en vrijwaring van biodiverstiteit , omgeving en klimaat zijn onvermijdelijk geworden om het (hogere) leven op aarde te behouden.

Ons memorandum wijst op de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van lokale politici.

Het budget van 1 % ( één procent ) van de stedelijke begroting voor natuurbeleid dat wij voorstellen is een absoluut minimum in het licht van de ernst van de biodiversiteitscrisis. Een pro-actief beleid om de oppervlakte natuur in Turnhout te verhogen is gewenst en noodzakelijk – nog te veel beschouwt de politiek natuur als een luxe daar waar het gaat om de onontbeerlijke biofysische basis voor een samenleving, veel belangrijker dan wat vandaag economie heet. Investeringen, vergunningen, subsidies, directe bemiddeling, handhaving en communicatie staan ter beschikking van de lokale overheid. Nu nog de actieve politieke wil in plaats van passief wachten op zogenaamde opportuniteiten. Durven ingaan tegen particuliere belangen in het bijzonder van de landbouw is een politieke keuze. De intensieve en industriële landbouw is nu éénmaal onverenigbaar met natuur. Het ook door de lokale politiek zo geprezen groene noorden met het Europees belangrijke vennengebied mag eindelijk eens vrij gemaakt worden van stukken groene woestijn in de vorm van maïsakkers, raaigraslanden en aardappelvelden. Zo kan ook de waterhuishouding er hersteld worden ten voordele van de natuur en van de ieder jaar noodzakelijker wordende water- en klimaatbuffering.

Door een echt natuurgebied lopen geen wegen met gemotoriseerd verkeer: de zandwegen in het noorden worden trage wegen.

De uitstoot van vervuilende stoffen ( vermesting en verzuring van natuur, fijn stof en stikstofoxides in ademlucht ) en opwarmende broeikasgassen door verbrandingsmotoren en industriële landbouw maken het grootste deel uit van de bedreiging voor natuur en mens en dienen de transitie te maken naar fietsen en bio-ecologische landbouw.

Beton- en wagenstop en echte toepassing van het STOP-principe zijn voorwaarden voor een gezonde woonomgeving in de vorm van een groen-blauwe lobbenstad die geen verstikkende ringweg meer heeft.

De noodzakelijke transitie naar een sterk duurzame samenleving vereist krachtig optreden van overheden en de participatie van bewuste burgers en verenigingen. Een volwaardige milieu-, natuur- en duurzaamheidsraad moet hierin een voortrekkersrol spelen.

De belangrijke meervoudige maatschappelijke functie van onze Natuurpuntafdeling verdient concrete erkenning.