PRACHTIGE RESULTATEN VAN BEHEER IN HET TURNHOUTS VENNENGEBIED

• Gentiaanblauwtje: ondanks de droogte nog toename tot 6689 eitjes.
• Veldkrekels breiden uit en duiken overal op: Haverven, Langven, Hoogmoerheide.
• Beekmijtertje: opvallende toename. Nieuwe groeiplaats met 250 ex.
• Rugstreeppad: 4 roepende mannetjes, veel larven. Blijft een (te) kleine populatie.
• 600 gevlekte orchissen op een groeiplaats die 3 jaar geleden geplagd werd op Zandvenheide. Daar ook veel oeverkruid.
• Recordjaar welriekende nachtorchis: 1227 ex. op de grootste groeiplaats, kleine aantallen op andere groeiplaatsen.
• Nieuwe groeiplaats van dwergvlas op de heide tussen Koei- en Zandven. Ook nieuw op Grote Klotteraard en Haverven. Wellicht meegekomen met maaisel van Weversgoor.
• Nieuw op Langven: witte waterranonkel (nu het meest soortenrijke ven met alle kenmerkende soorten behalve waterlobelia).
• Breedbladige orchis: 103 ex.
• Waterlobelia: 500-tal bloeiende ex.
• Drijvende egelskop op 5 plaatsen.
• Moerassmele neemt toe.
• Ravels Kamp op Duits viltkruidperceel: grasklokje neemt toe, veel mannetjesereprijs, 1 hondsviooltje, 2 bosaardbei
• Mooie groepen lepelaar langdurig pleisterend
• Slaapplaats toendrarietgans in december 2015, met max. van 1700 ex.
• Overwintering klapekster winter 2014-2015
• Twee mannetjes blauwe kiekendief overwinterend 2014-2015
• Broedvogels: grutto 55, wulp 20, tureluur 2 (geen jongen), graspieper 21, blauwborst 14, veldleeuwerik 7, boomleeuwerik min. 12, nachtegaal 1, kwartel 4, koekoek 3, spotvogel 4, bergeend 6, ransuil 1, wintertaling 1, nachtzwaluw 3, wielewaal 3, slobeend min. 2, grauwe vliegenvanger min. 2, appelvink min. 2, dodaars 2, sprinkhaanzanger 1, zomertortel 3, waterral 3, boomvalk 1, wespendief 1 onzeker.