dijk langs de Aa te Turnhout, t.h.v. industrieterrein Veedijk

In de Gazet van Antwerpen van dinsdag l.l. verscheen op p. 14 van Editie Kempen een artikel i.v.m. de wateroverlast langs de Aa in de Turnhoutse industriezone.

Hierin vraagt de heer Ludo Appels (bedrijfsleider Metal Coating System) dat langs de Aa een dijk wordt aangelegd om dat voortaan te vermijden. Hij zegt daarbij : “Ik weet dat de beheerders van het natuurreservaat op de andere oever geen voorstander zijn van die oplossing, maar deze toestand kan niet blijven duren”.

Eerst even dit, het stadsbestuur van Turnhout gaf al ruim dertig jaar geleden haar gronden gelegen tussen de E34, de Aa en de Steenweg op Gierle in beheer aan de toenmalige natuurvereniging De Wielewaal (nadien opgenomen in Natuurpunt) met de bedoeling deze natte terreinen te beheren als natuurreservaat. Vermits er zowel langs de E34 als langs de Aa een strook is die niet mag bebouwd worden (zone non-aedificandi), kwam dit langgerekte gebied niet in aanmerking als industriezone.
Later kocht de vereniging binnen diezelfde begrenzing nog een aantal private percelen, ter uitbreiding van het reservaat. Het geheel kreeg de naam Frans Segersreservaat.

Bovenstaande bewering van de heer Appels geeft ten onrechte de indruk, dat onze vereniging tegenstander is van de aanleg van een dijk op de linkeroever van de Aa (industriezijde). Dit is helemaal niet correct. Het is weliswaar zo dat een beekvallei niet direct de meest geschikte locatie is voor de inplanting van een industriegebied. Bovendien is de waterhuishouding er sinds die aanleg drastisch gewijzigd. Terwijl vroeger de weiden en hooilanden langs de Aa nog een wateropvangende capaciteit hadden, is sindsdien een groot deel van de oppervlakte verhard (bedrijfsgebouwen, dikwijls grote parkings en wegen). Daardoor wordt in periodes van grote neerslag, het water meteen naar de Aa afgevoerd. Deze inplanting is inmiddels echter een realiteit.
In tegenstelling met wat uit uw artikel mag blijken, heeft onze vereniging hoegenaamd geen bezwaar tegen de aanleg van een dijk op de linkeroever. Op de rechteroever (reservaatzijde) is die echter niet gewenst en ook niet nuttig. Het gebied bestond steeds al uit een afwisseling van natte beemden, moerasbos, rietvelden, verlandende oude Aa-meanders en andere drassige terreintypes. De eventuele lichte verhoging van het waterpeil in het reservaat ten gevolge van de aanleg van de dijk aan de overzijde van de Aa, vormt dus geen probleem, integendeel. Voorwaarde is wel dat het water dat in het reservaat belandt niet verontreinigd is, o.a. via de collector. Het zou aangewezen zijn om de dijk op de industriezijde, waar mogelijk, niet meteen naast de Aa aan te leggen maar op enkele afstand daarvan teneinde het buffergebied te vergroten, zodat in geval van wateroverlast de druk niet alleen op het reservaat terecht komt.