Tweede excursie in de buurt van het Zwart Water

Resultaten van onze tweede excursie Zwart Water en omgeving op 18 juni 2016
Waargenomen planten:

Akkerhoornbloem
Basterdwederik
Biggenkruid
Blauwe zegge
Boerenwormkruid
Bruine- en Witte snavelbies
Dophei
Drijvende waterweegbree
Dwergzegge
Echt duizendguldenkruid
Echte witbol
Egelboterbloem
Engels raaigras
Frans raaigras of Glanshaver
Gesteeld glaskroos
Gevlekte orchis
Gewone rolklaver
Gewone vleugeltjesbloem
Gewone zegge
Gewoon duizendblad
Grasmuur
Grote ( of kleine? ) watereppe
Grote brandnetel
Grote Kattenstaart
Grote lisdodde
Grote ratelaar
Grote vossenstaart
Grote wederik
Grove den
Harig wilgenroosje
Heidekartelblad
Helmkruid
Kale jonker
Kamgras
Kleine klaver
Kleine zonnedauw
Klokjesgentiaan
Knoopkruid
Koningsvaren
Kropaar
Kruipwilg
Liggende vleugeltjesbloem
Moeras- ( of heide- ?)kartelblad
Moerashertshooi
Moerasrolklaver
Moerassmele
Moeraswalstro
Moerasweegbree
Oeverkruid
Oranje havikskruid
Pitrus
Rapunzelklokje
Ratelpopulier/esp
Ridderzuring
Ringelwikke
Rode klaver
Ruige zegge
Ruwe berk
Scherpe zegge
Schietwilg
Sint-Jacobskruiskruid
Sint-Janskruid
Smalle weegbree
Sporkenhout
Straatgras
Struikhei
Tormentil
Veelstengelige waterbies
Veenbies
Veenpluis
Veldzuring
Vogelwikke
Waternavel
Welriekende nachtorchis
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte berk
Zachte dravik
Zilverschoon
Zomereik

Marc Smets rapporteerde:

Over de basterdwederik durf ik me niet uitspreken, Frans raaigras is een oude benaming uit mijn Heukels maar is nu beter bekend onder de naam glanshaver .

Er komen voor drijvende waterweegbree die we zagen op het Zwart Water, en Kruipende moerasweegbree ,vroeger kruipende waterwegbree genoemd maar niet gezien die dag maar wel teruggekeerd op het Langven bij Ravels Kamp .Wordt nu als ondersoort van kleine moerasweegbree gezien .

Het helmkruid zal ik toch eens nader bekijken .

De rolklaver was zeker moerasrolklaver gezien zijn grotere bloemen .Gewone rolklaver komt wel voor langs de grote baan maar is toch veel zeldzamer . De ratelaar was grote ratelaar alhoewel kleine ook voorkomt aan het Ezelsgoor ,wellicht via een maaimachine ingevoerd in TVG .

Heidekartelblad stond algemeen op het heischraal grasland en is typisch voor deze vegetaties .

Watereppe is mij ook ontgaan ,mogelijk werd melkeppe bedoeld ,deze soort komt wel op diverse plaatsen voor .

De liggende vleugeltjesbloem is opnieuw algemeen maar gewone vleugeltjesbloem komt op het Zwart Water ook voor nabij het kalkstortje .

Het haarmos is wellicht gewoon haarmos maar daar ben ik niet zeker van .Het is de pitrus van de mossen gezien zijn soms erg dominante verschijning op plagplaatsen op voormalige landbouwpercelen .Het is ook een indicatiorsoort voor storing net zoals pitrus .

Gie Luyts vulde aan:
Verder heb ik nog volgende soorten genoteerd : akkerhoornbloem, boerenwormkruid, (veen-)dwergzegge, echt duizendguldenkruid, gewoon duizendblad, grote brandnetel, harig wilgenroosje (nog vegetatief), kale jonker, koningsvaren (kiemling op laatste perceel), moerashertshooi, moerassmele, oeverkruid, pitrus, schietwilg, veelstengelige waterbies, veenpluis, veldzuring, waternavel. De lijst is zeker niet volledig : grove den, zomereik, ruwe en zachte berk, ratelpopulier/esp (waojboejmenawt zegge z’ier), vuilboom, ……

Nog wat kanttekeningen van onze specialisten:
Watereppe zou me ook zeer verwonderd hebben : de kleine en zeker de grote watereppe komen in de vennenstreek niet voor. Melkeppe is heel goed mogelijk (heb het zelf niet opgemerkt, maar er staat gewoonlijk maar hier en daar een plant).

De gewone vleugeltjesbloem kwam vroeger (zowat 40 jaar geleden) alleen voor op het “kalkstortje” op het Zwart Water. Dat was maar enkele m² groot maar had wel een erg typische flora met o.a. moeraswespenorchis. Die soorten zijn inmiddels verdwenen.

Er komen voor drijvende waterweegbree die we zagen op het Zwart Water, en Kruipende moerasweegbree,vroeger kruipende waterwegbree genoemd maar niet gezien die dag maar wel teruggekeerd op het Langven bij Ravels Kamp .Wordt nu als ondersoort van kleine moerasweegbree gezien .

De liggende vleugeltjesbloem is opnieuw algemeen maar gewone vleugeltjesbloem komt op het Zwart Water ook voor nabij het kalkstortje .

En nog even bijkomende waarnemingen van niet-planten :

– zoogdieren : toch ééntje : haas (we zijn spijtig genoeg niet in Afrika)

– vogels : boomleeuwerik, wulp, flink wat grutto’s, bruine kiekendief, boompieper

– amfibieën : gewone pad

– kevers : rozenkever,penseelkever

– nachtvlinders : huismoeder, geisha (vangst van Ronny), mannetje roodbandbeer (dagactieve nachtvlinder)

– schaatsenrijder : ook hier enkele soorten mogelijk, maar welke soort was het ?

– dagvlinders: rups van dagpauwoog

We zien je graag meegaan op de volgende excursie. Verdere info volgt later.
Veslaggever:Fred Geysels